Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức mà Siêu Thị Võ Thuật và các công ty liên kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình quý khách sử dụng các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Siêu Thị Võ Thuật (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”). 

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng. 

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân 
3. Thu thập và sử dụng cookies
4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân 
5. Vị trí của thông tin cá nhân
6. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
8. Truy cập và lựa chọn
9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
12. Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
13. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập